Jäär ere bra

Inför 200-årsjubileet av Zacharias Topelius födelse (år 1818) startades 2017 det tvååriga projektet "Björken och Stjärnan" med projektledare Anci Holm. Läs gärna mer om projektets syfte och utförande på stadens hemsidor. Socklot deltog i workshopen "Topelispår" och fick två skyltar som sattes upp vid infarten till byn samt vid Grisselören.

Topelispår 200 år till - workshops

Projekt Björken och Stjärnan genomförde workshoppar runtom i kommunen bland föreningar, grupper, byaråd, osv. Varje grupp fick i uppdrag att fundera över vad som gör den plats de befinner sig på speciell. Hur kopplar vi den till Topelius liv, verk, värderingar.

Vi formulerar vad som utmärker vår plats och hur vi vill utveckla den och bevara den för framtiden. Varje plats fick sen en skylt som avtäcktes i samband med någon aktivitet på platsen, för Socklots del på Grisselödagen 2018.

Alla platser med skyltar samlades sedan på en karta över Nykarleby.

Socklotborna workshoppar och funderar om det är något som saknas i en by som redan har framåtanda och tillväxt.

Aktiva Socklotbor fick sina skyltar

Socklot trotsar trenden om avfolkning på landsbygden. Tvärtom så ökar befolkningen. På årets Grisselödag delades ut silverskedar till 16 nyfödda Socklotbor. Framgången är resultatet av ett långt och träget utyvecklingsarbete, engagemang från många föreningar och enskilda och samarbete. Socklot har också deltagit i en workshop i projektet Björken och stjärnan. I sin framtidsvision arbetar de för fortsatt utveckling och förändring, vilket också finns med på deras skylt. Bor man i Socklot trivs man och en utmaning är att ala ska kunna bo kvar i byn även sedan man inte klarar sig själv. Redan där byvägen börjar berättar en skylt om att man färdas längs en väg fyld av kultur – och vilja.