Den kykladiska byn

"Den kykladiska byn - koncept för ett serviceorienterat lokalsamhälle" var Socklots LEADER-projekt för byautveckling åren 2011-2014 som finansierades bl.a. med bidrag från 'Europeiska jordbruksfonden för lantbygdsutveckling' och Kulturfonden.

Målsättningen med projektet var att fungera som en pådrivande kraft vid vidareutvecklingen av Socklot byacentrum. Projektet ville stöda ett lokalserviceorienterat synsätt för en nära framtid där privata aktörer allt mera tar över som serviceproducenter och kommunens roll övergår till finansiär och "samordnare" för dessa tjänster.

Själva namnet på projektet - den kykladiska byn - kommer från de små öarna i den grekiska arkipelagen där öborna insett att de själva måste producera den samhällsservice som behövs för att kunna bo kvar.

Socklots första projekt "Huset mitt i byn"

Tre för byn viktiga frågor utgjorde grunden till projektet;

det stora behovet av barndagvård i byn, vettiga fritidssysselsättningar för byns unga och behovet av åtgärder för Samlingshuset, som vid det tillfället stått tomt i tre år.

Vid ett allmänt byamöte den 5 mars 2008 där 28 personer samlades, fattade man ett enhälligt beslut om att ge Socklot Samfälligheter r.f i uppdrag att skyndsamt igångsätta en utredning för att kartlägga vilka samhällsservicebehov som upplevs viktiga i byn och vilken roll Samlingshuset kan ha som centrum för olika byservicefunktioner.

Porjektledaren Cecilia Kiisk-Backman genomförde sedan personliga intervjuer av alla i byn över 13 år, som ville vara med. Sammanställning av intervjuerna skedde under sommaren 2009.

Resultatet blev en rapport med kartläggning av invånarnas behov av och önskemål om tjänster och aktiviteter i Socklot som presenterades för byns invånare vid Grisselöfesten år 2009 och projektsammanställningen skickades till byns alla hushåll.

Dessutom iordningsställde föräldrar till byns dagisbarn under en månads talko sommaren 2009 ett utrymme i Samlingshuset, som länge fungerade som gruppfamiljedaghem med 15 platser.

Huset mitt i byn.pdf

Klicka på bilden för att ladda ner och läsa rapporten "Huset mitt i byn"

Den kykladiska byn - koncept för ett serviceorienterat lokalsamhälle

Utgångspunkten för det nya projektet "den kykladiska byn" var alltså de behov och önskemål som invånarna uttryckt i rapporten "Huset mitt i byn". Det fanns en önskan om att projektet skulle få en fortsättning och några av dessa önskemål kunna förverkligas. Socklot UF ville som projektägare fungera som en pådrivande kraft, en ”katalysator” för utvecklingen av nya företag och tjänster i byn.

Följande områden var aktuella enligt rapporten:

  • Samlingshuset: Utreda om möjligheterna till nybyggnation/tillbygge samt rivning/renovering av den gamla lokalen är möjligt för att skapa ett multifunktionscenter och samlingscenter för byn med plats för bland annat: barndagvårdstjänster, olika former av servicetjänster för äldre, eventuell café/lunchverksamhet och gemensamma samlingsutrymmen, eventuell småföretagar- och hantverks­verksamhet med speciell inriktning på kvinnor.
  • Barndagvård: Få en fortsättning på det gruppfamiljedaghem som byborna själva ordnat med talkokraft.
  • Föreningsliv: Skapa förutsättningar för ett fortsatt aktivt föreningsliv i byn, öka samarbetet mellan föreningarna, utreda behovet av lokaliteter.
  • Boende: Enligt planen för havsnära boende utreda möjligheterna till nybyggnation, ex. radhuslägenheter till uthyrning, tomtförsäljning, cykelbana.
  • Närservice: Privat hemservice, café- och lunchverksamhet, kiosk vid Grisselören.
  • Pensionärsservice: Pensionärsboende i byn, hemtjänst, servicetjänster.
  • Fritidsaktiviteter: Koordinera behovet av och ansvaret för fritidsaktiviteter enl. de många förslag som framkom i rapporten, ex. vandringsled, idrottsaktiviteter, matlagningskurser, körverksamhet osv.
  • Företagsverksamhet: Skapa möjligheter för företagsutveckling, privatföretagande, gårdskarltjänster, byadirektör, sommar­arbete för ungdomar, utveckling av fiskehamnen vid Grisselören.
  • Ungdomsfrågor: Skapa möjligheter till en samlingsplats för ungdomar med vettig fritidssysselsättning .
  • Utreda eventuella andra möjligheter för att skapa ett bycentrum i Socklot med ovannämnda tjänster och som ansluter till boende och byggande i byn i enlighet med förslaget till plan för havsnära boende i Socklot.
  • Driva en verksamhet som långsiktigt kunde trygga den löpande driften och behovet av underhåll av byns samlingslokal.

Projektgruppen tackar projektets alla finansiärer!


Aktion Österbotten

Kulturfonden

Ostro Center

Ellinore Design

Nykarleby Redovisningstjänst

Talkojobbare

Pälsfarmer:

Bris Invest Ab

Byöns pälsfarm Ab

Eriksson Fur Ab

Eriksson Kurt pälsfarm Ab

Eriksson Roger pälsfarm Ab

Nykarleby Mink Ab

Sandhagen Ab

Segervall Ulf pälsfarm Ab

Wikblad Gustav pälsfarm Ab

Wikblom Yngve pälsfarm Ab

Wingrens Dogsafaris Ab

Projektets genomförande och resultat

Ett axplock av stort och smått som hänt i Socklot under projekttiden och efteråt. Alla målsättningar enligt planen nåddes inte, men mycket har faktiskt förverkligats, tack vare hårt arbete från kommunalpolitiker och bysbor, eller genom privata initiativ från byns företag. Vi har mycket att vara stolta över och fortsätter jobba tillsammans för byns bästa!

Dagvård

Dagvårdsfrågan har engagerat Socklotföräldrar och -politiker i många år, och tack vare enträget arbete från dessa har Socklot idag ett kommunalt daghem med två avdelningar som erbjuder dagvård för barn mellan 1-5 år.

 • År 2008 kontaktade byns föräldrar första gången stadens beslutsfattare för att påpeka att byns dagisutrymmen i skolans övre våning var otillräckliga för det stora antalet barn i byn.
 • År 2009 beslöt staden att tillfälligt hyra utrymmen i Samlingshuset, och byns föräldrar rustade själva upp utrymmet på talko. Dagvårdsgruppen "Lekhuset" skapades och verkade i utrymmena fram till och med år 2016.
 • I maj 2013 ordnades en välbesökt diskussionskväll i Socklot skola angående den framtida dagvården och skolan i byn och hur dessa ska organiseras. En arbetsgrupp tillsattes för att författa en skrivelse till stadsfullmäktige om Socklotbornas önskemål om ett nytt, kommunalt daghem till byn, då det daghem som byns föräldrar själva rustat upp och fått till stånd (Lekhuset) är allt för litet och även skolans (och daghemmet Kottens) väggar kommer emot.
 • Som ett svar på skrivelsen tillsatte Nykarleby stadsfullmäktige en planeringsgrupp för Socklots dagvård med Siv Frostdahl som sammankallare. Under år 2014 utreddes och planerades behovet av dagvård i byn.
 • Under 2015 godkändes planerna på ett nybygge och det förberedande markarbetet började.
 • Under 2016 byggdes Socklots nya daghem, med två avdelningar (1-3 år samt 3-5 år), och kunde äntligen invigas i mars 2017.

Foto: ÖT/Jenny Björklund. På bilden Siv Blomqvist-Frostdahl och Annika Byggmästar.

Cykelväg

Önskemålet om en cykelväg längs med Socklotvägen blev efter diskussioner till en motion som undertecknades av Socklots alla större föreningar och lästes upp i Nykarleby fullmäktige under juni mötet. Motionen har sedan dess sänts till ELY-centralen för kännedom. Dessutom inbjöds trafiksäkerhetsingenjör Kjell Lind från ELY-centralen till en guidad rundtur i Socklot 18.5.2012, och hade efter guidningen följande kommentarer:

 • Prisbild ca 150.000 euro per km
 • Normal bredd för cykelväg: 3 m beläggning + 0.5 m till körfil men undantag ner till 2 m görs ofta
 • Vägplan behövs ej om alla berörda markägare ger sitt skriftliga samtycke. Den officiella vägen - vägplan till påseende.

Eftersom en cykelväg genom byn står högst på de flesta Socklotbors önskelista så är det viktigt att planer upprättas och finns färdiga att tillgå när staten förnyar anslagen för cykel- och lättrafikleder!

Fler bostäder till byn

Från första början stod det klart att Socklot behöver fler bostäder, både för att locka nyinflyttare men också för ungdomar som behöver en första bostad eller seniorer som vill sälja sitt hus men inte flytta in till stan.

På hösten 2012 nämndes det att ett radhus är första prioritet, möjligen som bygge i egen (byns) regi. Diskussioner fördes med Nykarleby Bostäder men ledde ingenvart. I nästa steg skulle vi jobba för ett nytt daghem till Socklot. Båda dessa är verklighet idag!

I november 2013 tog R&R Frostdahl tillsammans med Pedebygg ett privat initiativ för att bygga två nya radhus i Socklot. Ansökan om bygglov gick rekordsnabbt och byggandet inleddes när tre av de sex lokalerna var reserverade. Idag är alla lokaler i Bostads Ab Nyvägen sålda och bebodda.

Visionen om ett byacentrum

Projektets mål var hela tiden att jobba för skapandet av ett byacentrum med många olika aktiviteter som alla stöder varandra, och gör så att folk vill och kan bo kvar på landsbygden. Med många små steg skapar vi tillsammans vår kykladiska by!

Visionen är ett trivsamt byacentrum med olika helheter eller det så kallade multifunktionshuset – ett område som förutom dagis, förskola, skola och eftis samt boende för unga och gamla också inrymmer föreningslokaler, mötesrum, konferenser... Lunch/caféverksamhet för boende i de nya radhusen, övriga bybor, företagare och andra lunchgäster. Kontorslokaler och hjälp för egenföretagare och små företag. En plats för Socklotarkivet (gamla historiska dokument), utställningar, mötesplatser och annan kulturell verksamhet. En by som har något att erbjuda för alla!

Företagsportalen

I projektplanen var en av målsättningarna en bokningsportal/e-tjänst till hemsidan, där företagare och privatpersoner skulle kunna mötas på marknaden med utbud och efterfrågan på framför allt tjänster. Tanken var att tjänsten skulle fungera som ett annonstorg, där privatpersoner kunde lägga upp annonser med efterfrågan på t.ex. städtjänster, och företagen sen kunde välja att svara direkt på dessa annonser och ta kontakt med kunden. Företagen skulle på motsvarande sätt annonsera om sitt utbud/sina tjänster.

Den urspungliga idén visade sig bli dyr och komplicerad att genomföra, och en stor ekonomisk satsning kändes inte befogad, eftersom det också var osäkert i hur stor utsträckning marknadsplatsen skulle utnyttjas av användarna.

Förslaget omarbetades och landade i Företagarportalen, en tjänst på Socklots hemsida där företagen presenteras med en enkel hemsida samt kontaktuppgifter och länkar till egna företags- eller Facebooksidor.

Responsen på Företagarportalen har varit god, vid sökningar på Google rankas de enskilda företagssidorna högt, vilket gör företagens kontaktuppgifter enkla att hitta för kunderna.

Byaträff Juthbacka 27.11.2013

Nykarleby stad tog initiativ till en första "byakväll" där kommunens alla byar kan träffas och utbyta åsikter och erfarenheten, med förhoppningen att göra det till ett återkommande evenemang. Stadssekreterare Tomas Knuts var initiativtagare och värd för kvällen och tog några bilder som ses i bildspelet nedan.

Kvällens talare var Tomas Knuts, stadsfullmäktiges ordförande Bo Kronqvist, Aktion Österbottens byaombudsman Karl-Gustav Byskata, Pedersöres projektledare Isabella Lund, Socklots projektledare Charlotta (Backman) Sundqvist och Pensalagruppen.

Roligt var det också att intresset för vårt Socklotprojekt var stort och många var intresserade av att höra mera! En första inbjudan kom från Pensala och sen dess har projektledaren Charlotta fått berätta om "Den kykladiska byn" många gånger.

Socklotskylten

Efter nyåret 2013 beställdes den efterlängtade skylten som ska hälsa alla välkomna till Socklot. "Gubbarna" i församlingens snickeri åtog sig gärna jobbet och utgående från några enkla skisser både utformade och tillverkade de skylten under vårvintern 2013. Skylten stod klar lagom till sommaren och efter att ha inhämtat markägarens lov förbereddes en plats strax invid Socklotkorsningen, på den gamla byvägen.

Design: Charlotta Sundqvist och Helge Hedman

Förverkligande: Nykarleby församlings snickeri

Markförberedelse: Roger Frostdahl och Rasmus Lindvall

Förankring av skylten: Lasse Storholm och Pelli Elenius (Ostro Center stod för materialet)

Planteringar: Stefan Backman

Täckbark/flis: Anna och Jonny Kronqvist

Tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt och hjälper till med skylten!

Besök vid Spikas kvarn 30.10.2013

Här finns bilder från det intressanta besöket till Spikas Kvarn 30.10.2013! Gruppen fick ta del av den intressanta berättelsen om Kvarnens utveckling från fallfärdigt ruckel till idéverkstad för alternativa energiformer. Guidade gjorde Kvarnens eldsjäl Bengt Häggblom och projektledare Carola Wiik från folkhögskolan Kvarnen. I det andra bildspelet visas Kvarnens egna bilder från byggprocessen.

Spikas kvarn - byggprocessen

Service och företagande:

I "Huset mitt i byn" rapporten från 2009 fanns en del frågor som handlade om serviceutbud och -efterfrågan i Socklot.

Kanske kunde just du tänka dig ett företag som verkar inom något/några av dessa områden som efterfrågas?!

Näringscentralen Concordia

Näringscentralen Concordia tillhandahåller företagstjänster som riktar sig till personer som vill starta nya företag och till existerande företag som vill vidareutveckla sina produkter och tjänster. Mera info finns på Concordias hemsida eller kontakta Sanna Kankaanpää, sanna.kankaanpaa(at)concordia.jakobstad.fi, tel: 050 0160 908

Företagsverksamhet

Frågan om man kan tänka sig använda sitt hushållsavdrag på en byagårdskarl fick jämn respons;

93 personer svarade ja, 46 personer delvis ja. 100 personer svarade nej medan 13 personer svarade delvis nej. 21 personer var utan åsikt.

Följdfrågan till denna är vilka tjänster man skulle ha till en byagårdskarl och 78 personer visste genast att de har tjänster som de kan erbjuda en sådan. Exempel på sysslor som man ville anlita denna för:

 • vedklyvning och eldning
 • snöplogning, gräsklippning,
 • häckklippning
 • renoverings- och elarbeten
 • städa, tvätta fönster
 • målningsarbeten
 • trädgårdsarbete,
 • blombänkar, terrasser
 • mindre byggprojekt, reparationer

Service

158 personer är av den åsikten att man kan ha privat hemservice i Socklot, 51 personer svarade delvis ja.

109 personer skulle utnyttja en sådan service ifall de behöver den, 46 sade delvis ja.

147 personer är positiva till att privat hemservice skulle samarbeta med den kommunala hemservicen.

213 personer är för idén att någon privatperson kunde använda skolköket för matlagning till elever, dagvårdsbarn och pensionärer i Socklot, samt även ge möjlighet för lunchservering till resten av Socklotborna.

På följdfrågan var dock inte alla lika positiva till att själva köpa lunch, 64 personer har svarat ja medan 93 har svarat någon gång.

Mest positivt inställda till privat hemservice var åldersgruppen 30-49 år, medan den äldsta åldersgruppen var minst intresserad.

Övriga ideér:

 • Byadirektör som kan hjälpa med företagsutveckling, uppstart av nya företag etc.
 • gemensam taxi för barnen till fritidsaktiviteter
 • hemservice
 • tekniska tjänster, konsultbyrå
 • byggnads- och maskinkonstruktion
 • metallföretag
 • verkstad för bil/maskin/truck
 • jobb-pool för sommararbete
 • hemslöjdsaffär, presentbutik
 • café//grill/livsmedelskiosk, R-kiosk
 • servicestation
 • kök i skolan, lunch
 • trolling-fiske, turistverksamhet, fiskrökeri
 • försäljningspunkt vid Grisselören, sälja fisk, odla kräftor
 • litet bageri
 • skogsflisning
 • snickeri, småskalig verkstad
 • företagsutveckling, koordinator som hjälper med
 • EU-bidrag
 • ekologisk bondgård, gårdsbutik
 • trädgårdsfirma