Socklot daghem i Pietarsaaren Sanomat

Post date: 2016-jan-03 11:04:03

Intervjun med Siv Frostdahl-Blomqvist är skriven av Heimo Riihimäki och publicerades i Pietarssaren Sanomat 30.12.2015. Texten nedan är hämtad från tidningens webbsidor.

Uutiset 30.12.2015

Uutta päiväkotia odotellessa

Ensi syksynä joka viides Sokaluodon asukas käy päiväkotia tai koulua.

Siw Frost­dahl-Blom­qvist istuu en­sim­mäis­tä kaut­taan Uu­den­kaar­le­pyyn kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa, mutta So­ka­luo­don asioi­hin hän on koet­ta­nut vai­kut­taa jo vuo­sia. So­ka­luo­to on kas­va­nut 2000 -lu­vul­la no­peas­ti, ni­me­no­maan lap­si­per­hei­tä on muut­ta­nut ky­lään. Uusia oma­ko­ti­ta­lo­ja on nous­sut neljä kap­pa­let­ta vuo­des­sa.

Il­mei­nen seu­raus kylän kas­vus­ta on, että kou­lu- ja päi­vä­hoi­to­ti­lat ovat käy­neet ah­taik­si.

– So­ka­luo­don koulu pe­rus­kor­jat­tiin vuon­na 2000, Siw Frost­dahl-Blom­qvist ker­too.

– Koulu on hy­väs­sä kun­nos­sa, mutta jo 2008 van­hem­mat päät­ti­vät kir­joit­taa kau­pun­gin päät­tä­jil­le. Koulu oli käy­mäs­sä ah­taak­si, koska toi­seen ker­rok­seen oli si­joi­tet­tu päi­vä­ko­ti. Kau­pun­ki suos­tui vuo­kraa­maan tilaa van­has­ta nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­ta. Sinne mah­tui yksi päi­vä­hoi­to­ryh­mä. Se oli kui­ten­kin ti­la­päi­nen rat­kai­su ja muis­tu­tim­me päät­tä­jiä asias­ta vuona 2013.

Vuon­na 2014 alkoi uuden päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu ja nyt ra­ken­nus­pai­kal­la on tehty val­mis­te­le­via töitä.

– Ra­ken­ta­mi­nen alkaa vii­kol­la 11, val­mis­ta pi­täi­si tulla ensi jou­luun men­nes­sä. Sil­loin uu­teen päi­vä­ko­tiin mah­tuu 33 lasta., vuo­kra­ti­lois­ta voi­daan luo­pua ja kou­lun toi­nen ker­ros jää kou­lun omaan käyt­töön.

Kou­lu­toi­men ti­las­ton mu­kaan So­ka­luo­don kou­lua käy ensi lu­ku­vuon­na lähes 70 lasta. Kun ky­läs­sä on run­saat 500 asu­kas­ta, se tar­koit­taa, että joka vii­des asu­kas viet­tää päi­vän­sä päi­vä­hoi­dos­sa, esi­kou­lus­sa tai ala­kou­lus­sa.

– Tänä vuon­na ky­lään on syn­ty­nyt 14 lasta, Siw Frost­dahl-Blom­qvist ker­too.

– Viime vuon­na syn­tyi vain neljä, mutta vuo­des­ta 2010 lap­sia on syn­ty­nyt 50. Päi­vä­hoi­dol­le ja omal­le ala­kou­lul­le on siis tar­vet­ta tu­le­vi­na­kin vuo­si­na.

So­ka­luo­don päi­vä­ko­din kus­tan­nusar­vio on 891 000 euroa. Siw Frost­dahl-Blom­qvist huo­maut­taa, ettei kylä ole mi­ten­kään ai­nut­laa­tui­sen etuoi­keu­tet­tu. Mui­den­kin ky­lien päi­vä­hoi­to- ja kou­lu­tar­peis­ta on huo­leh­dit­tu.

– Mun­sa­lan päi­vä­ko­ti val­mis­tui melko äs­ket­täin ja Je­puan päi­vä­ko­ti val­mis­tuu aivan lä­hiai­koi­na.

So­ka­luo­to ei ole ra­ken­tu­nut teol­li­suus­lai­tok­sen ym­pä­ril­le, kylä on maa­seu­tu­mai­nen.

- Tääl­tä on kui­ten­kin hyvät yh­tey­det niin Uu­den­kaar­le­pyyn kes­kus­taan kuin Pie­tar­saa­reen­kin.

So­ka­luo­to oli vuo­teen 1975 asti osa Uu­den­kaar­le­pyyn maa­lais­kun­taa.

/ Heimo Rii­hi­mä­ki, Pietarsaaren Sanomat