Stämning - Finlands Allmänna Tidning 6.4.1883

skickad 3 mars 2014 08:36 av Socklot, Nykarleby

Stämning: I enlighet med Häradsrättens i Nykarleby och Munsala socknars samt Jeppo till förstnämda socken hörande kapellförsamlings tingslag af Nykarleby domsaga denna dag derom fattade beslut, varda timmermännen Johan Jakob och Simon Simonsöner Finnström  samt torparedottern Sofia Simonsdotter Finnström, från Socklot by i Nykarleby socken, härigenom kallade och stämde till andra rättegångsdagen af innevarande års lagtima höstting i sagda tingslag, hvilket ting hålles å Domarbacka häradshöfdingeboställe i Vexala by af Munsala socken, för att vid talans förlust höras och svaromål afgifva uti ett af bönderne Matts och Erik Johanssöner  Gästgifvars, från sagda by anhängit gjordt mål, angående besittningsrätten till en torplägenhet under Matts och Erik Gästgifvars egande Gästgifvars skattehemman i Socklot by, med hvad mera till saken hörer eller dermed gemenskap så kan.

Munsala den 9 februari 1883. På Domarre-embets vägnar I Alán

Comments