Spårlöst försvunnen - Nya Pressen 3.1.1891

skickad 9 juni 2014 04:42 av Socklot, Nykarleby

Spårlöst försvunnen. Backstugumansänkan Greta Mattsdotter Vikman, från Socklot by i Nykarleby socken, har tisdagen den 23 i förra månaden tidigt om morgonen begifvit sig från sin boningsstuga, utan att kändt är hvart hon tagit vägen. Ehuru hon af byamännen i tvenne dagar blifvit eftersökt, har man ej lyckats finna henne. Att gumman ej begifvit sig långt hemifrån, eller på någon resa, göres troligt därigenom att hennes bättre kläder finnas i stugan. Någon olycka antages stå i förening med detta plötsliga försvinnande och skall väl med tiden utredas, Gumman är nära 60 år gammal och bodde allena i sin lilla stuga- Ö. F.

Lars kommentar: Senare hittades Sofia Mattsdotter Vikman ihjälfrusen på en åker.

Comments