Inrikes Tidningar - 27.3.1786

skickad 30 apr. 2014 03:37 av Socklot, Nykarleby

Nykarleby den 8 februari

Med mera uppriktige än lysande ärebetygelser, hade denne Stad den fägnaden, at den 5:te dennes om aftonen kl 6 emottaga Länets vördade Styresman, Landshövdingen och Riddaren af Kongl. Nordstjärne Orden, Herr Adolph Tandefeldt, stadd på ämbetes resa uti detta honom i Nåder anförtrodda och nyligen tillträdda höfdingedöme.

Den 6:te om morgonen hade NyCarleby Socken-allmoge fritt tillfälle, efter därom förut skedd allmän kungörelse, at i Hr. Landshövdingens och Riddarens egne händer öfverlämna sine ansökningar. Derpå uppträdde han på Rådhuset, föreställde i ömmaste uttryck, Stadens Magistrat, handlande och menige Borgerskap: att obrottslig efterlefnad af lagar och påbud, förnuftig hushållning, enighet, sparsamhet och inbördes hjelp, äro grundvalar till en Stads upkomst, välmåga och bestånd; och förrättade därefter allmänna beviljnings Taxeringen.

Efter återkomsten till des Logis granskades de i Socknen förevarande storskiftes arbeten, och efter slutad middags-måltid resolverades så väl härdfver, som uppå de af Allmogen inlemnade suppliker, samt arbetades till sent inpå aftonen. Den 7 förmiddagen togs Staden med dess publiqne byggnader i ögnasigte, hvarunder brister upptäcktes och med precision föreslogs medel och sätt till vinnande af snygghet och regularité. Sedan företogs en kort resa till det ½ mil härifrån söderut belägna Regala Bränneriet som till sine inrättningar och närvarande beskaffenhet undergick nogaste besiktning.

Efter därstädes spisad middag, skedde återresan till Staden, och sedan Herr Landshöfdingen och Riddaren i förening med Hr. Kyrkoherden Magister Joh. Forshåll, äfven sträckt sin omvårnad till Församlingens fattige, samt rört alla hjertan med sitt ädelmodiga tänkesätt, skedde afresan kl. 4, under allmän saknad, välsignelsers tillödnskande och Canoners lossande, till Jakobstad: hvarunder Herr Landshöfdingen och Riddaren, uppå invitation med flere Stånds-personer, behagade vika in till den för sine mångslögder här å ortetn kände Skatte-Bonden Thomas Rif, och med sin närvaro hedra des yngsta Dotters vigsel, förblifvande där  och till Bröllops-lagets utmärkta glädje, deltagande i ortens sed och menlösa tidsfördrif intill kl. 7 om aftonen, då resan fortsattes.

Lars kommentar: Thomas Rijf kyrkobyggmästare, far till Jacob och Carl Rijf. Även dessa kyrkobyggmästare. Läs mera i William Wiks och Lars Smeds böcker om kyrkobyggmästarna Rijf.

Comments