Helsingfors Tidningar 20.6.1835

skickad 26 mars 2014 06:02 av Socklot, Nykarleby

Wiborg, d.30 Maj.

Många af våra läsare, som hafva hört huruledes man i sistlidne höst sökte att uppbränna Wiborgs stad, torde önska att veta, hvilka de nedrige personerne voro, som utövade ett så gement förehafvande. Saken har icke än blifvit fullt lagligen utredd. Ehuruväl man misstänkt en och annan, och en nogrann undersökning varit anställd, så har säker kunskap dock icke erhållits om flera än en af mordbrännarne. Denna är guldsmedslärlingen Carl Gustaf Häkkinen, som blef gripen d. 23 Oktober, då han som bäst höll på att antända sin husbondes, guldsmeden Qvarnbergs höskulle. Han har även erkänt sig hafva varit densamma, som den 15 oktober antändt berörde hölada, hvilken då till en del afbrann, ehuru man fick elden dämpad. Det är att förmoda att nämnde lärgosse, som än är minderårig, icke gjort detta av egen drift. Han har uppgifvit, att torparen Thomas Wiik fr. Socklot by i Nykarleby socken intalat och undervisat honom att lägga elden. Alldeles enahanda utsago hafva Häkkinens moder samt mindre bröder och systrar afgivit, ehuru de icke fått samtala med honom alltsedan han blef fängslad. Thomas Wiik blef, såsom saknande pass tagen i förvar, men nekade till att han skulle förlett Häkkinen. Han påstod äfven att han aldrig varit inne på handlanden Liftwenikoffs gård, hvarest eld utbrast i en höskulle d. 16 september och likväl har ett vittne betygat att Wiik var der en qvart timme förr än elden blef synlig. Wiik kunde icke åt saken fällas och blef försänd till dess hemort, men målet är icke än slutligen afgjordt. Carl Gustaf Häkkinen är af Rådsturätten dömd att mista lifvet.

Åbo Hofrätt dömde slutligen tolvårige Carl Gustaf Häkkinen till aga med ris och därefter minst i tre års tid hållas i arbete å Korrektionshuset i nämnda stad.

Lars kommentar: Denne Thomas Wiik som han kallas är född på Harald hemman 26.2.1792 i Socklot. Föräldrar; Jakob Eriksson Harald och mor Helena Thomasdotter Rijf. Thomas gift med Catharina Bertula från Vexala. Thomas först bonde på Wiik, sedan som torpare där.

Comments