Folkvännen - 28.10.1884

skickad 27 jan. 2014 23:38 av Socklot, Nykarleby

Folkskolan i Socklot har i denna höst haft nöjet börja sin verksamhet i egen, under detta år uppförd lokal. Den nya folkskolebyggnaden, belägen i Storsocklot by å Ahlnäs skattehemmans mark är ganska rumrik och bekvämt inredd både för lärare och elever.

Efter slutad ”småbarns skola”, som räckte från den 20 augusti till  27 september, vidtog själfva folkskolan med sin verksamhet den 3 oktober, då 63 elever inskrefvos och fördelades på trenne afdelningar, nämligen 36 på 1:sta, 9 på 2:dra och 18 på 3:de afdeln.

Folkskolbyggnaden blef högtidligen invigd söndagen den 19 oktober på eftm. Festen var mer än talrikt besökt af personer från staden och landet. Efter afsjungandet af ps. 239 öppnade skolans inspektor pastor Sandström från Pedersöre festen med bön, Skolans invigning förrättades af kyrkoherden W. Wallin, hvilken med varma och välvalda ord tolkade dagens betydelse, skolans nytta och ändamål. Ett föredrag om uppfostran hölls därpå af skolans lärare R. A. Hollender. Festen afslutades med ”Vårt land”, uti hvilken sång alla närvarande stående instämde, samt därpå med välsignelsen och ps. 413. Utom det att seminariets direktor och lektorer hedrade festen med sin närvaro, var seminariet representeradt af en enkel ”kvartett”, hvilken lämnade icke litet bidrag till festens högtidlighet.

Så ha nu äfven Socklot byamän genom ett ihärdigt arbete och varmt intresse för den allmänna bildning, hvilken de, i motsats till många andra byamän, gärna unna sina barn.

Måtte deras arbete bära frukt i välsignelse!

R.A.H.

Comments