Åbo Underrättelser 30.1.1883

skickad 13 nov. 2013 02:34 av Socklot, Nykarleby

Skeppsbefälhafvareföreningens i Åbo utlåtande öfver förslaget till nya fyrbåker m.fl. säkerhetsanstalter till sjöfartens betryggande vid Finlands kuster.

41:o. Widkommande punkten 41 ville föreningen hafva framhållit följande. Kusten från Norrskär till Tankar bildar en stor och farlig vik, där med pålandsvindar fartyg hafva svårt att reda sig. Enda säkerheten ligger i att hafva en tillgänglig hamn i lä. På ifrågakomne sträcka finnes visserligen flere kända inlopp, men intet af dem är så lätt att anlöpa som just ankarplatsen vid Hällgrund. Vanskligt vore dock att under alla förhållanden våga sig hit ned i lä uti förlitan att få sigte på en med blott 5 minuters synvidd utrustad fyrlampa, helst hvarken Tankars eller Helingkallans fyrsten nå hit. Därföre äro ovilkorligen Socklothällan platsen för en fyr med femton minuters lysvidd, hvilken fyr då också tjänar ej blott till ledning vid Jakobstads och Stubbens angörande utan äfven till varning när Helsinkallans fyrskepp ej funnes på sin plats; och är olika fyrsektioner att rekommendera. För vägledning till och utmärkandet af ankarplatsen vid Hällgrund borde på Torsö norra udde en fyrlanterna med sektioner anbringas.

Comments