Åbo Tidningar - 25.7.1796

skickad 18 juni 2014 03:26 av Socklot, Nykarleby

K. Carl XI;s bref til Bisk. J. Gezelius i Åbo, om Trivialskolans flyttning ifrån Nykarleby til Wasa.

Carl m.m. Aldenstund Wij hafve i nådig reflexion på de skähl och motiver, som Lands Höfdingen Wrangel underdåndigst vid handen gifvit, resolverat at Trivialskolan i NyCarleby skall därifrån till Wasa transpoterat blifva, och till den ändan befallt Landshöfdingen at låta förbättra och utvidga den Skolebyggning, som finnes i Wasa; ty är härmed til Eder vår nådige vilja och befallning, att I tillhålle både Skolmästarene och Hörarene uti NyCarleby, att de så snart som ske kan förfoga sigh til Wasa, och där medh ungdomen göre den flijth de skyldige och plicktige äre; hvilket de, helst begge Rektores, med så mycket mindre besvär och bettre commoditet lähre kunna giöra, som de uthi NyCarleby icke skohle hafva någon gårdh eller fast egendom, och uti Wasa finnes lägenhet för dem att boo utan huslega; och måste tillika alla Böcker och Musikaliska Instrumenter, som vidh NyCarleby Skola har varit brukade, och ännu äro i behåldh, hemptas bådan till Wasa, att här som ett Inventarium förblfva, och när omtränger förbetiras. I fullgöre hermedh:c Stockholm d. 11.Jan. 1683

CAROLUS

Efter originalet bland Åbo Domkapitlets handlingar. Skrivet av C. Lindsjöldh

Comments