Hem‎ > ‎Smeds gårdsmuseum‎ > ‎

Nygammalt från Socklot

4.12.1910 Huvudstadsbladet

skickad 19 jan. 2015 04:21 av Socklot, Nykarleby


Svenska folkpartiets medlemmar i Nykarleby stads och landsförsamling sammanträdde till årsmöte den 27 november. Efter det lokalavdelningens nya stadgar blifvit upplästa, valdes till ordförande öfverläraren K. F. Spolander. Till medlemar i lokalstyrelsen valdes från staden: normalskolläraren Alex. Björklund, apotekaren G. Roos, fröken M. Castrén och ordf. K. F: Spolander; från landsförsamlingen; Jakob Smeds från Socklot, Johan Finne från Markby, Gustaf Renvaktar från Forsby, M. Nystrand från Kyrkoby, Isak Sjöblom från Ytterjeppo och Emil Kellberg från Kovjoki.

Nykarleby stads och landsförsamling indelades i 7 distrikt, och valdes ombudsmän i dem.

8.8.1876 - Finlands Allmänna Tidning

skickad 19 jan. 2015 04:20 av Socklot, Nykarleby

Såvida bonden Karl Andersson Nybonde, vid sökt lagfart å 1/8 dels mantal af Nybonde skattehemman n;o 6 i Socklot by af Nykarleby socken, hvilken lägenhet han den 25 oktober 1872 köpt av bonden Johan Johansson Nybonde, ej kunnat fullt styrka sine företrädares åtkomst till lägenheten; alltså, och i enlighet med Häradsrättens i nämnda och Munsala socknars tingslag denne dag därom vidtagna beslut, uppmanas härmed den eller de, som med stöd af bättre rätt vilja lagfarten hindra, att på behörig stemning sin talan i bemälde rätt utföra inom natt och år efter det denna kungörelse varit i landets allmänna såväl svenska som finska tidningar tredje gången införd vid äventyr att lagfarten eljes fulländas och sökanden meddelas fasta å lägenheten. Tingsstället den 10 april 1875.

På häradsrättens vägnar C. A. Castrén.

Notiser från Vasatidningar

skickad 7 dec. 2014 06:29 av Socklot, Nykarleby

Wasabladet 11.2.1891. En Sångartolfva har bildats af folkskollärare och seminarieelever från Nykarleby och dess omnejd berättar Folkvännen. Som dess ledare tjänstgör läraren H. V. Froste i Socklot. Sångkören har bildats i ändamål att åstadkomma sång vid folkfester, som äro afsedda att hållas i Österbotten nästa sommar.

 ----------------------------------

 Wasa Nyheter 7.7.1898.  Munsala ungdomsförening och F.B.K. firades senaste söndag sin fjärde årsfest. I programmet medverkade ”Nykarleby bondgossars sångartolfva” Socklot sångkör och Munsala sångkör. – De båda förstnämnda ledda af folkskolläraren H. V. Froste, den sistnämnda af fröken M. Castrén.
(Förkortad notis Lars Smeds)

Nya notiser - Wasa Tidning och Vasabladet

skickad 19 nov. 2014 00:53 av Socklot, Nykarleby

Wasa tidning 28.8.1892 Rabies symtom säges en hund tillhörig arbetaren Hellman i Socklot i förra veckan visat. Fradga hade stått honom ur munnen och han hade ilsket rusat på sitt husbondfolk. Ingen blef dock biten. – Ö.P.

 ---------------------

Vasabladet 16.7.1895 En stock i sidan erhöll en pojke i Socklot i Nykarleby nyligen, då han forslade ett dylik pjäs från skogen och vid körandet  öfver ett dike stocken slog upp med ena ändan och kastade honom i backen. I följd häraf är pojken en längre tid oförmögen till arbete.

Åbo Underrättelser - 25.2.1824

skickad 30 juni 2014 09:59 av Socklot, Nykarleby

Öfversigt af Österbottens Cocknar, efter den förteckning, som år 1692 af Landshöfdingen till Kongl. Cancelliet inlemnade.

Korsholms län och Österbottens Höfdingedöme. Norra fögderi.

Nykarleby socken bestod af NyKarleby stad och 136 skatte samt 71 Kronohemman, tillsammans 207. Kapell: Munsala, som uppvacktades  af de ordinarie Prästerna från NyKarleby. Socknen uppgavs såsom Fältmarskalken Grfve Claes Totts Grefveskap. I NyKarleby frimarknad Olofsmässotiden

Lars kommentar: Under Kung Karl XI regeringstid.

Åbo Tidningar - 25.7.1796

skickad 18 juni 2014 03:26 av Socklot, Nykarleby

K. Carl XI;s bref til Bisk. J. Gezelius i Åbo, om Trivialskolans flyttning ifrån Nykarleby til Wasa.

Carl m.m. Aldenstund Wij hafve i nådig reflexion på de skähl och motiver, som Lands Höfdingen Wrangel underdåndigst vid handen gifvit, resolverat at Trivialskolan i NyCarleby skall därifrån till Wasa transpoterat blifva, och till den ändan befallt Landshöfdingen at låta förbättra och utvidga den Skolebyggning, som finnes i Wasa; ty är härmed til Eder vår nådige vilja och befallning, att I tillhålle både Skolmästarene och Hörarene uti NyCarleby, att de så snart som ske kan förfoga sigh til Wasa, och där medh ungdomen göre den flijth de skyldige och plicktige äre; hvilket de, helst begge Rektores, med så mycket mindre besvär och bettre commoditet lähre kunna giöra, som de uthi NyCarleby icke skohle hafva någon gårdh eller fast egendom, och uti Wasa finnes lägenhet för dem att boo utan huslega; och måste tillika alla Böcker och Musikaliska Instrumenter, som vidh NyCarleby Skola har varit brukade, och ännu äro i behåldh, hemptas bådan till Wasa, att här som ett Inventarium förblfva, och när omtränger förbetiras. I fullgöre hermedh:c Stockholm d. 11.Jan. 1683

CAROLUS

Efter originalet bland Åbo Domkapitlets handlingar. Skrivet av C. Lindsjöldh

Spårlöst försvunnen - Nya Pressen 3.1.1891

skickad 9 juni 2014 04:42 av Socklot, Nykarleby

Spårlöst försvunnen. Backstugumansänkan Greta Mattsdotter Vikman, från Socklot by i Nykarleby socken, har tisdagen den 23 i förra månaden tidigt om morgonen begifvit sig från sin boningsstuga, utan att kändt är hvart hon tagit vägen. Ehuru hon af byamännen i tvenne dagar blifvit eftersökt, har man ej lyckats finna henne. Att gumman ej begifvit sig långt hemifrån, eller på någon resa, göres troligt därigenom att hennes bättre kläder finnas i stugan. Någon olycka antages stå i förening med detta plötsliga försvinnande och skall väl med tiden utredas, Gumman är nära 60 år gammal och bodde allena i sin lilla stuga- Ö. F.

Lars kommentar: Senare hittades Sofia Mattsdotter Vikman ihjälfrusen på en åker.

5.9.1900 - Jakobstads Tidning

skickad 30 maj 2014 04:27 av Socklot, Nykarleby

5.9.1900 Nykarleby

Från Sjön. Fredagen den 31 nyssförlidne augusti, kl. 6 e.m. då bönderna Anders Wik och Jakob Smeds från Socklot by skulle å fiskeläget ”Grisselön” i sin fiskarbåt lägga ut från stranden med sina fångstbragder, observerade de invid båten en å vattnet flytande igenkorkad flaska. Den upptogs och undersöktes, hvarvid upptäcktes, att den innehöll ett sammanviket papper. Å pappret fanns trykt; ”Flaskan är utkastad den 17 augusti 1900 från fyrskeppet Cnipan. War god och afsänd per post (ofrankerad) och teckna härå:1:o) Hvar flaskan är funnen? 2:o) När den är funnen? 3:o) Hvem som fann flaskan? Adr: Helsingfors Lotsöfverstyrelsen”. Texten var tryckt på sex språk. Dessutom kan nämnas, att de å den trykta blanketten utsatta frågorna vederbörligen besvarades, och inlämnades densamma följande dag på Nykarleby postkontor för vidare befordran till Lotsöfverstyrelsen i Helsingfors.

Av J. S-ds.

Ilmarinen - 16.11.1851

skickad 20 maj 2014 01:17 av Socklot, Nykarleby

Kungörelse.

Onsdagen den 17 nästinstundande December, kl. Elfva f.m. anställes å detta Lands-Contoir offentlig entreprenad auktion, hvarvid till den minstfodrande kommer att utbjudas verkställigheten af särskilde reparationer å känningsbåken å Socklot hällan vid inloppet från hafvet till Nyckarleby stad, samt å lotsstugan vid lotsplatsen dersammastädes, i enlighet med upprättade kostnadsförslag, slutade sig, för reparationerne å båken  å 113 Rubel 27 ½ kopek och för lotsstugans iståndsättande å 50 Rubel 42 ½ kopek silfver; hvarom hugade spekulanter härigenom underrättas. Wasa Lands-Contoir den 14 November 1851.

Berndt Federley

Jakobstad 27.10.1909

skickad 9 maj 2014 05:36 av Socklot, Nykarleby

Kassören upplyste att någon uppbörd av medlen till kulturfonden icke kunnat äga rum, emedan de till Centralstyrelsen insända listorna ej återkommit och man sålunda saknar förteckning över de personer som förbundit sig att betala.

Att representera lokalstyrelsen vid ett möte i Bennäs där frågan om bildandet av en förening för emigrationens bekämpande skulle diskuteras, utsågs lantbrukaren Jakob Smeds och hand. Vilhelm Sigfrids från Socklot.

Lars kommentar: Förkortning av längre notis i tidningen Jakobstad. Se Socklotboken gårdarna 2001 och 441.

1-10 of 50